Quy tắc Ứng xử chính là một lời cam kết của tất cả các thành viên thuộc công ty TTH Group

Chúng tôi cam kết làm việc dựa trên cơ sở đề cao tính CHÍNH TRỰCĐẠO ĐỨC, thúc đẩy sự TÔN TRỌNG, đảm bảo sự CÔNG BẰNG, làm việc với tinh thần TRÁCH NHIỆM cao nhất, những ỨNG XỬ phù hợp nhất, TUÂN THỦ chặt chẽ nhất những nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp mà TTH GROUP đã tạo dựng nên.